Chúng tôi nghiên cứu và chuyển giao những thực hành sư phạm hiện đại nhằm giúp các Nhà giáo tổ chức hoạt động học ngày càng hiệu quả hơn.